Landsbyreformen

Landsbyreformen
18. 12 2017
Læserbrev af Carsten Abild, Strandvejen 50, 5450 Otterup.

Den sidste kommunalreform trådte i kraft den 1. januar 2007.
Vi var mange, der frygtede, at denne kommunalreform helt ville ”tage livet” af vore landsbyer og landdistrikter. At den kommunale centrali-sering, med 98 storkommuner og kun ca. 2000 folkevalgte kommunal-bestyrelsesmedlemmer, ville gøre afstanden mellem borger og politiker faretruende stor, helt fjerne nærdemokratiet og medføre en bølge af skolenedlæggelser, nedlæggelser af børnehaver, den sidste nærbutik, foreninger, forsamlingshuse, fraflytning fra land til by osv.

For at modvirke en sådan ødelæggende landsbyudvikling opfordrede vi, da kommunalreformen var en kendsgerning, alle landsbysamfund til hurtigst muligt at organisere sig med lokalråd, landsbyråd, beboerfor-eninger og borgerforeninger. Denne gang skulle kommunalreformen ik-ke tage landsbybeboerne på sengen, som det skete med kommunalre-form i 1970, hvor Danmark blev opdelt i landzone og byzone. Landzo-nen var en afviklingszone, hvor kun landbrug, skovbrug og fiskeri var tilladt. Byzonen en udviklingszone med bosætning, håndværk, industri, nye arbejdspladser, offentlig service osv. Den gang tog det flere år, før landsbybeboerne fandt sammen og fik skabt en folkelig og landsdæk-kende modstand imod centraliseringen og landsbysamfundenes afvik-ling.

Organiseringen og landsbyreformen er gået over al forventning. I næ-sten alle landsbysamfund er der i dag lokalråd, landsbyråd, beboerfor-eninger, borgerforeninger m. v. Mange landsbysamfund har fået ny op-timisme, sammenhold og fællesskab. Frivillighedskulturen blomstrer og ildsjælene kæmper for vækst og udvikling i Danmarks mange landsby-samfund.  Det er i lokalsamfundene, vi borgere føler os hjemme. Det er her, vi er aktive, har medindflydelse og folkeligt fællesskab. Det er i lo-kalsamfundene, vi har vores hverdag og identitet. 

Kommunalreformen i 2007 skabte store kommuner og få politikere. Landsbyreformen har skabt små enheder og aktive borgere. Landsby-reformen har gavnet storkommunen og styrket samarbejdet mellem politiker og borger.  
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!