LÆSERBREV: Tidligere indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel

Af Birte M. Andersen, folketingskandidat for Venstre i Østjyllands Storkreds.
Af Birte M. Andersen, folketingskandidat for Venstre i Østjyllands Storkreds.
LÆSERBREV: Tidligere indsats til børn og unge i psykisk mistrivsel
16. 05 2019
Ca. hver femte ung mellem 16 og 24 år giver udtryk for, at de mistrives psykisk, og blandt de unge kvinder er det op mod hver fjerde. I perioden 2010-2017 er der sket en stigning i antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien på ca. 53%.

Disse tal understreger vigtigheden af, at vi gør noget nu. Vi skal styrke den tidlige indsats inden barnet eller den unge havner i en situation, hvor indlæggelse bliver nødvendig. Vi skal sætte ind så tidligt som muligt.

Børn falder ofte mellem to stole, når de i første omgang har brug for behandling, men (endnu) ikke er ”syge nok” til psykiatrisk behandling.

Derfor vil nogle børn først få hjælp, når deres tilstand er betydeligt dårligere, end den ville være, hvis de havde fået hjælp tidligere.

Den situation skal vi ændre radikalt. Med regeringens sundhedsudspil og med planen for psykiatriens udvikling, ”Vi løfter i fællesskab” er der taget afgørende skridt. Vi skal ud af den situation, at det er børnene og de unge, der oplever den største stigning i psykisk mistrivsel. Vi har et helt særligt ansvar for at sikre en tidlig indsats.

Regeringen og satspuljepartierne har lagt fundamentet for en styrket indsats via kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivninger (PPR), og målet er, at der bliver bedre mulighed for behandling her.

Regeringen lægger også op til en indsats, som går på tværs af undervisnings-, social- og sundhedsområdet. Vi skal være bedre til at forebygge, hjælpen skal gives i tide og i nærmiljøet.

Et godt eksempel er Headspace Horsens. Det er et anonymt og gratis rådgivningstilbud, hvor unge i alderen 18-25 år kan komme forbi og tale eller chatte med en frivillig ungerådgiver eller en ansat med en relevant uddannelsesbaggrund. Folketinget har bevilget penge til driftsstøtte og til støtte til åbning af nye headspacecentre. Pt. er Headspace til stede i 18 byer, finansieret af private, fondsmidler og kommunerne.

Endelig vil jeg nævne, at vi har igangsat en forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, som lider af let til moderat depression eller angst. Hjælp i tide kan være afgørende for at den unge stadig passer sit arbejde, sin uddannelse og kan fungere socialt. Derfor vil vi også sikre tilskud til psykologbehandling af unge mellem14 og 17 år med angst eller depression.

I dag kommer vi ofte for sent på banen. Vi kan ikke være bekendt, at så mange unge når at udvikle svære psykiske problemer, inden de får den nødvendige hjælp og støtte.

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at blive raske og leve et liv med størst mulig livskvalitet. Jeg vil gerne være med til at følge op på og sikre, at det sker.

Af Birte M. Andersen, folketingskandidat for Venstre i Østjyllands Storkreds.