Samn Forsyning foreslår regnvandssø i Hovedgård

Luftfoto over placering af regnvandssø.
Luftfoto over placering af regnvandssø.
Samn Forsyning foreslår regnvandssø i Hovedgård
20. 02 2018

Samn Forsyning foreslår etablering af en regnvandssø ved N P Danmarksvej.
 - Regnvandsbassinets funktion er at rense og forsinke udledningen af regnvand inden det udledes til Ørskov Bæk, forklarer projektleder Tom Nielsen, Samn Forsyning.
 Regnvandet som tilledes regnvandsbassinet kommer fra et samlet areal på 50 hektar svarende til 70 fodboldbaner. (1 hektar er 100 meter gange 100 meter).
 - Regnvandet kommer delvis fra Horsensvej, Stationsvej, Østergade, Nørregade, Grønnegade, Skovparken, Møllevej, Bakkevej, Enghaven, Vestergade og Tornbjerg.
 - Det eksisterende terræn hvor bassinet påtænkes placeret er i kote 69,00 til 69,75.
Bassinet etableres med skråningssidder med anlæg 1:5. Det vil sige at terrænet falder med 1 meter på en strækning af 5 meter, forklarer Tom Nielsen.
 I tørvejr har regnvandsbassinet/regnvandssøen en vandoverflade på 7.200 m² og en vanddybde på 1,0 meter. Kote 67,45.
 Omkring bassinet etableres en gangsti med tilslutning til N P Danmarksvej, Birkevænget og til eksisterende sti mod Tornbjerg.
 Afstanden fra skråningstop til skel vil være minimum 10 meter for ejendomme med skel mod regnvandsbassin.
 I forbindelse med nedbør tilbageholdes regnvandet og vanddybden øges til maks 2,0 meter svarende til kote 68,45. Udledningen fra bassinet er da 50 liter pr. sekund.
 Når vandspejlet når maks vandspejlkote i bassinet kote 67,45 øges udledningen til bækken, så der ikke kan ske oversvømmelser af området.
 Vandmængden som tilledes Ørskov Bæk vil ikke være væsentlig større i fremtiden end den er i dag. De miljømæssige gevinster er at der ikke udledes en sammenblanding af regn- og spildevand, og af regnvandet renses og udledes forsinket fra regnvandsbassinet til Ørskov Bæk.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!